Bijdrage algemene beschouwingen VVD Zeist fractievoorzitter Jos van Loozenoord

Algemene Beschouwingen Begroting 2016  27 oktober 2015 Vz, College, collega raadsleden, en iedereen op de publieke tribune. Vz de VVD kiest in haar verkiezingsprogramma voor een heldere koers: Vernieuwen, Verbinden en Vertrouwen!! Vernieuwen: De gemeente gaat de komende jaren minder zelf bepalen,waardoor er meer ruimte ontstaat voor de inwoners van Zeist en voormaatschappelijke organisaties en ondernemers.  Verbinden: De faciliterende rol van de gemeente om burgers enorganisaties te verbinden zodat kansen die zich voordoen kunnen worden benut. Vertrouwen: De VVD heeft de afgelopen jaren mede de kanteling ingezet naar ‘meer samenleving minder gemeente’ de VVD heeft vertrouwen in de eigenverantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers! Een mooi toekomstperspectief op basis van Vernieuwen, Verbinden en Vertrouwen voor de VVD is: De Ondernemende Gemeente. 


Asielzoekers: Vz De wereld staat in brand en er moeten oplossingen komen om de grote stroom asielzoekers op te vangen in Nederland. De VVD fractie vind dat er voor de langere termijn een  mondiale oplossing moeten komen met meer opvang in de regio . Maar bij het zoeken naar oplossingen in Zeist is de VVD fractie graag onderdeel van de oplossing. In Dijnselburg hebben we meegeholpen aan de opvang voor de korte termijn. Voor de langere termijn hebben we ingestemd met de opvang in een AZC voor op termijn 650 asielzoekers bij vliegveld Soesterberg. Verveling is een risico bij deze groep  daarom moeten we investeren in kansen, perspectief en betrekken bij de samenleving.  Voor de zorgen van Soest(erberg) moeten we  aandachthebben ook voor de zorgen over veiligheid. De zorgen van Soest zijnterecht. Waar mogelijk moeten we helpen om de overlast voor Soest teverlichten. Vz Graag een reactie van het college welke kansen zij daar ziet.  Centrumplannen > Zeist in beweging zou ik zeggen Vz De Gemeenteraad van Zeist heeft met betrokkenheid van de samenleving en de ondernemers een visie ontwikkeld om tot een compact centrum te komen.. We zijn nu bezig met de verbouwing, maar Vz tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door!! 


Met de volgende zaken zijn we al hard aan het werk: 
Het centrum zelf, Verkeer, Parkeren, flexibele bestemmingsplannen, hetWalkartpark, openbaar vervoer etc. Deze aanpak moet leiden tot eenaantrekkelijk centrum. Maar op dit moment raakt de burger de weg kwijt.Sterker nog het leidt tot een negatief beeld in plaats van enthousiasme over de plannen op weg naar een prachtig Zeist! 
Vz De VVD wil dit negatieve gevoel omzetten naar een positief beeld metveel energie om de uitdagingen op te pakken. Met de naderende feestdagen in aantocht en nu de aantrekkelijke weken aanbreken voor onze winkeliers moet Zeist zich sterk maken om het winkelende publiek te behouden, of beter nog, te vergroten. Vz Het zou mooi zijn als “de ondernemende gemeente” dit samen met de winkeliers gaat oppakken! 
Te denken valt aan: Laat zien hoe het wordt, geeft duidelijk aan wanneerhet klaar is (goede communicatie), geef ondernemers ruimte met flexibele bestemmingplannen, kom met een leegstandsbeleid enzovoort. 
Vz De VVD staat voor de belangen van onze ondernemers en de inwoners van Zeist. Een economisch gezond Zeist is in ieders belang. Vz, Graag vernemen wij van het College hoe zij over onze aanbevelingen denkt. 
Vz  Twee jaar geleden zijn de koopzondagen door de VVD samen met D66, GL en Seyst.nu mogelijk gemaakt. Met name supermarkten hebben van hun klanten het verzoek gekregen ook op 2e kerstdag open te kunnen.  Vz de VVD dient (samen met D66 en Seyst.nu) een motie in om deze ruimte te creëren.  

Decentralisaties 
Vz 2015 stond grotendeels in het teken van de transitie binnen het sociaal domein. Gemeente Zeist heeft in dit ervaringsjaar gekozen voorzorgvuldigheid. Geen overhaaste beslissingen, inwinnen van expertise(denk aan het PGB en Per Saldo) en een goede intensieve samenwerkingmet de raad door het organiseren van stamtafels en bijeenkomsten. De VVD dankt het college en de raad voor deze constructieve samenwerking. Nu wordt het tijd om te gaan werken aan het doel van deze transitie, hetanders organiseren van de zorg en ondersteuning :de transformatie. Voor de VVD is een drietal onderwerpen met name van belang om in 2016 op te pakken:  
 
1. Vernieuwen 
Vz Vernieuwing is geen toverwoord. De VVD verwacht van iedereorganisatie en ondernemer dat zij zich continue blijven verbeteren enblijven inspelen op toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen. Dat is onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering.  
Er is 5% gereserveerd voor daadwerkelijke innovatie. Maar wat verstaan we hieronder en hoe gaat de gemeente dit faciliteren.

Welke spelregels,welke inhoudelijke selectiecriteria zijn hiervoor afgesproken en hoe worden aanbieders hierbij betrokken. De VVD heeft medio 2015 het initiatief genomen tot een motie voor een agenda voor vernieuwing, dieuitgewerkt wordt in een transformatiestrategiekaart. Vz Graag ziet de VVD op korte termijn de contouren van deze kaart, inclusief plan van aanpak. 

2. Verbinden. 
Een van de belangrijkste doelstellingen van de transformatie is om mensen langer verantwoord thuis te laten wonen. De kwaliteit van de omgeving waar de zorg aan mensen gegeven wordt draagt bij aan of deze doelstelling gehaald wordt. Waar en hoe je woont, of er de juiste voorzieningen in de buurt zijn, of er ov beschikbaar is etc. Ook kent Zeist veel instellingen. Landelijk wordt gevraagd om het scheiden van wonen en zorg door te voeren, waardoor instellingen bijvoorbeeld ineens een woningcorporatie kunnen worden en krijgen instellingen te maken met capaciteit afbouw,waardoor zij in de financiële problemen kunnen raken. 
De VVD roept op om niet alleen naar de inhoud van de zorg enondersteuning te kijken, maar ook naar de context waarbinnen het gegeven wordt b.v. door te zoeken naar een verbinding met ruimte en wijkvisies. Kan het college hier haar zienswijze en een plan van aanpak over geven?  
  
3.Vertrouwen. 
De VVD maakt zich zorgen over de financiële houdbaarheid van dejeugdzorg in Zeist. Voor 2015 lijkt het tekort te zijn opgelost, maar devolgende bezuiniging staat voor de deur. De VVD wil een structureletoekomstbestendige oplossing, met meer inzicht in wat de daadwerkelijkgeleverde zorg is, van welke kwaliteit deze zorg is, hoe partijen werken aanhet anders vormgeven en bieden van jeugdzorg en welke impact technische problemen (bijvoorbeeld met de facturatie) hebben op het inzicht dat de gemeente heeft. Vz Hoe gaat de gemeente meer grip krijgen op deze sturing en daarmee vertrouwen geven aan gebruikers en aanbieders van de zorg? 

Vz  Voor de VVD geldt dat iedereen naar vermogen moet mee doen en dat werk moet lonen. Bij de RSD (RDWI) wordt nu gewerkt om tot eendoelmatigere en effectievere organisatie te komen. Doel is om zoveel mogelijk mensen naar werk te geleiden of in ieder geval uit het granieten bestand los te weken om toch vooral mee te doen in de maatschappij. Deze veranderingen bij de RSD sluiten goed aan bij het VVD uitgangspunt: Werk moet Lonen, dat geeft mensen de ruimte zelf hun eigen leven in te richten.  
Vz Bij de RSD is nu ook voor Zeist een proeftraject opgezet voor detegenprestatie. Voor de VVD hadden dat best wat steviger en mindervrijblijvend mogen zijn want juist dan geef je meer mensen de kans om mee te doen. 

Wijkvisies 
Vz zowel in het verkiezingsprogramma van de VVD als in het coalitieakkoord wordt gesproken over het versterken van de wijken met wijkvisies.  Dat kan bijdragen aan de cultuurhistorische waarden in de wijk maar het kan ook bijdragen om bewoners actief bij de wijk te betrekken.   
Vz Wanneer komt het college met een plan van aanpak voor de wijkvisies.  
Begroting 2016: 
Vz  Voor ons ligt een keurige begroting, de risico’s zijn goed in beeld en het meerjarenperspectief is gunstig. Aanvullend geeft de uitwerking van deseptembercirculaire, ook op lange termijn, een gunstig beeld. Een degelijke begroting maar niet met de laagste lasten voor de burger.  Daar wil de VVD aan werken!. Vz In het coalitieprogramma is een doelstelling opgenomen  voor een verlaging van 10% van de OZB in deze coalitieperiode. De begroting laat tot nu toe een lastenverlichting van de OZB zien van slechts 2%. De VVD zou graag zien dat de lastenverlichting ook echt in deze collegeperiode tot stand komt. Vz Graag een reactie van het college hoe zij deze lastenverlichting echt gaat realiseren. In 2017 komt ook een onderzoek voor de afschaffing van de precarioheffing. Prima ontwikkelingen richting lagere lasten, een kleinere overheid en meereigenverantwoordelijkheid voor burgers en ondernemers om zelf tebepalen hoe ze investeren in een economisch gezond Zeist.   

Vz de VVD ziet de komende jaren vol Vernieuwen, Verbinden en Vertrouwen!! tegemoet en stemt graag in met de voorliggende begroting!