HOOG TIJD VOOR GROEN LIBERAAL IN ZEIST

De tijd dat duurzaamheid iets globaals, Europees of nationaals was is allang voorbij. Het is hoog tijd voor duurzaam, groen liberaal beleid, vindt Tjarda Struik, vice-fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Zeist


Als gemeenteraadslid van de VVD besef ik dat duurzaamheid niet langer alleen een mondiale, Europese of nationale kwestie is, maar ook lokaal speelt. We moeten ons verantwoordelijk voelen voor de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties. Daarom is duurzaamheid voor liberale politiek een topprioriteit.

 

Marktwerking essentieel

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. We moeten als overheid kaders en voorwaarden scheppen waarbinnen individuen, bedrijven en organisaties kunnen handelen. Het vergroenen van het belastingstelsel is om die reden een belangrijke stap. We moeten de heffing verschuiven van inkomen naar consumptie en bewust gedrag stimuleren en belonen. Zo kunnen we het milieu beprijzen en keuzes bieden op basis van marktwerking. En marktwerking is voor de VVD een essentiële voorwaarde om tot beslissende stappen te komen om onze aarde toekomstbestendig te maken. Vooruitgang -bijvoorbeeld in de geneesmiddelenindustrie door de uitvinding en ontwikkeling van nieuwe medicijnen – is nooit tot stand gekomen zonder marktwerking. Het bedrijfsleven is dus, willen we echt snelle vooruitgang boeken, onmisbaar in dit uitdagende proces.

 

Schone bronnen concurrerend - veilige, schone kernenergie een optie

Het energievraagstuk is ook lokaal een belangrijk punt. We moeten de transitie naar hernieuwbare en schone bronnen zoals zon- en windenergie, biobrandstoffen, geothermie en getijdenenergie versnellen. De overheid moet hierin een voorbeeldrol spelen door gelijke voorwaarden te scheppen voor schone en bestaande bronnen. Het principe van 'de vervuiler betaalt' moet worden toegepast op productie en verbruik van energie. Zo worden schone bronnen concurrerend en kunnen we beleidsmaatregelen treffen zoals de verplichtstelling van CO2-afvang en een terugkoopregeling met prijsgarantie voor eigen opgewekte energie. Tenslotte vragen wij dringend om veilige, schone, circulaire, kleinschalige kernenergie als serieuze optie in de rij van oplossingen mee te nemen. 

 

 

Stimuleer groene investeringen en duurzame bouw

De groene economie is ook een kans voor lokale ondernemers. De overheid kan de economische transitie stimuleren door innovatie, effectieve en betrouwbare regelingen en premies voor investeringen. We moeten ons richten op de aanpak van de meest vervuilende uitstoot van broeikasgassen om onze milieudoelstellingen te behalen. Zo kunnen we het aantal regels en regelingen aanzienlijk terugbrengen. Duurzaamheid moet ook worden meegenomen in het ruimtelijk beleid. Functies in het gebied moeten meer van elkaar worden gescheiden, zodat er minder strijd is in het ruimtegebruik. We moeten speciale langdurige regelingen of programma's ontwikkelen voor duurzaam bouwen en energiezuinig wonen, duurzame mobiliteit en biologische landbouw. Dit kan alleen slagen als we de burgers actief betrekken, zodat er draagvlak kan ontstaan voor veranderingen in het dagelijks leven.

 


Tijd voor Groen Liberaal

De VVD Zeist ziet echter liever geen windmolens in Zeist. Wij geloven dat er andere manieren zijn om duurzaamheid te bevorderen, zoals het gebruik van zonne-energie. Wij willen ons blijven inzetten voor een duurzaam Zeist, maar wel op een manier die past bij onze gemeente. Kortom, het is tijd voor Groen Liberaal in Zeist. We moeten ons als lokale overheid verantwoordelijk voelen voor de toekomstige generaties en ons inzetten voor een duurzame samenleving.