Bomen ‘maken’ ons mooie Zeist

De voorgestelde evaluatie van het Lange Termijn Bomenbeheerplan (LTBBP) voor

Zeist verdient steun vanuit een liberale visie. Ons uitgangspunt

‘Verantwoordelijkheid’ wordt voor de VVD Zeist uitstekend ingevuld: het LTBBP is

een waardevol instrument voor het behoud van een kwalitatief hoogwaardig

bomenbestand, wat een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en

gezondheid van onze gemeente. Bovendien biedt het plan ruimte voor maatwerk

en aanpassingen waar nodig, zonder de essentie van het beleid uit het oog te

verliezen. Ik ben dan ook blij met het voorstel om de evaluatie te accepteren en

de tekstaanpassingen in het LTBBP vast te stellen. Hieronder zal ik mijn drie

belangrijkste liberale argumenten uiteenzetten.


Allereerst biedt het LTBBP een degelijke basis voor duurzaam bomenbeheer. Het

plan gaat uit van het in kaart brengen van het gemeentelijke bomenbestand en

heeft een langetermijnvisie tot 2041. Hiermee worden de bomen beschermd voor

de generaties na ons. Dit is niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid van onze

gemeente, maar ook voor het behoud van de natuurlijke omgeving. Bomen zijn

immers van grote waarde voor de biodiversiteit en dragen bij aan de CO2-

reductie. Door de vervanging van bomen geleidelijk te laten plaatsvinden en

hierbij rekening te houden met de beschikbare ruimte, wordt er gezorgd voor

een geleidelijke overgang naar een toekomstbestendig bomenbestand.


Ten tweede sluit het LTBBP goed aan bij de plaatselijke behoeften. Het plan is tot

stand gekomen in samenwerking met een groep betrokken bewoners en de

Bomenadviesgroep. Hiermee is er ruimte voor inspraak en worden lokale

behoeften en wensen meegenomen in het beleid. Dit is essentieel voor een

effectief en breed gedragen bomenbeleid. Bovendien biedt het plan voldoende

ruimte voor maatwerk, zodat er rekening kan worden gehouden met specifieke

omstandigheden in verschillende delen van de gemeente.


Tot slot is het LTBBP ook financieel verantwoord. Hoewel er nog niet zoveel

bomen zijn vervangen als oorspronkelijk geraamd, is er voldoende dekking uit

het egalisatiereserve Bomenfonds voor de komende vijf jaar. Hiermee wordt er

gezorgd voor een verantwoorde financiële planning en wordt er voorkomen dat

er onnodig geld wordt uitgegeven aan het bomenbeheer. Bovendien biedt het

LTBBP ruimte voor aanpassingen waar nodig, zonder dat dit ten koste gaat van

de financiële stabiliteit.


Kortom, het Lange Termijn Bomenbeheerplan voor Zeist verdient steun vanuit

een liberale visie. Het biedt een degelijke basis voor duurzaam bomenbeheer,

sluit goed aan bij lokale behoeften en is financieel verantwoord. Het voorstel om

de evaluatie te accepteren en de tekstaanpassingen in het LTBBP vast te stellen

verdient dan ook mijn volledige steun. Het behoud van een gezond en kwalitatief

hoogwaardig bomenbestand is essentieel voor de leefbaarheid en gezondheid van

onze gemeente en het LTBBP biedt hier een goede basis voor. Door het plan

regelmatig te evalueren en aan te passen waar nodig, kan er gezorgd worden

voor een toekomstbestendig bomenbeheer.


Check het raadsvoorstel via:

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/12482543/1