Motie zienswijze Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht, kortweg VRU  heeft voorgesteld de mogelijkheid voor de gemeenteraden een zienswijze in te dienen op de Kadernota Veiligheid Regio Utrecht te laten vervallen. Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende, in dit geval een gemeenteraad, kan sturen op in dit geval de Kadernota van de VRU. Hierin staan de beleidsmatige en financiĆ«le kaders van de begroting van de VRU. De VRU geeft aan dat deze zienswijzen van beperkte toegevoegde waarde zijn en een extra administratieve last met zich meebrengen.


Onze raadsrapporteurs Veiligheids Regio Utrecht (VRU), Jarno Goosmann (VVD) en Martine Folkersma (Groenlinks) vonden dat bij nader inzien en na overleg met Griffie en ambtenaren en in lijn met wat ook in andere gemeenten in onze regio werd vastgesteld, tegenstrijdig, want de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen wil juist een versterking van de democratische legitimatie en invloedsmogelijkheden van de raden realiseren. De voorgestelde wijziging van de VRU staat dus haaks op de intentie van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raadsrapporteurs vinden dus dat de gemeenteraad juist beter in positie wordt gebracht, er beter bovenop kan zitten wanneer de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de kadernota VRU gehandhaafd blijft. De gemeenteraden moeten wat hen betreft kunnen blijven aangeven wat zij ervan vinden. 


Om deze reden heeft VVD-fractievoorzitter Ernst van Splunter bij de laatste raadsvergadering van het jaar een motie ingediend namens Jarno (buitengewoon raadsleden kunnen geen moties indienen) en Martine. Deze motie verzocht het college aan de VRU kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Zeist, in afwijking van haar eerdere zienswijze, hecht aan het behouden van de zienswijzemogelijkheid op de kadernota VRU en dat dit standpunt ook bij de behandeling van het wijzigingsbesluit tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU naar voren te brengen, samen met andere gemeenten die dit standpunt van Zeist delen.