Algemene beschouwingen & Begroting


Afgelopen week zijn de algemene beschouwingen in de gemeente Zeist geweest. Hieronder vindt u de bijdrage van onze fractievoorzitter van Ernst van Splunter. Via deze link kunt u direct zijn bijdrage terug vinden op YouTube. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze bijdrage of met ons willen praten over een ander onderwerp kunt u via info@vvdzeist.nl ons bereiken.


Instabiele wereld

 

18 miljoen oliebollen op aardgas

De vlam is in de pan geslagen, allemaal knettergek

We hebben nou het hele jaar de gasbel horen luien

Maar niemand weet precies waar de klepel hangt

De kosten die zijn nu voor de Staat

Niemand weet wat het kosten gaat

Wat een dorp, wat een dorp, er is geen dorp waar ik mee ruil

Wel eens in de put, maar toch het koppie uit de kuil

 

Voorzitter, dit liedje van Wim Kan uit 1963 – door mij vrijmoedig wat bewerkt - is de afgelopen maanden vaak door mijn hoofd gegaan. Graag begin ik – in het licht van het zojuist geciteerde liedje, dat verrassend goed aansluit bij onze huidige toestand - deze beschouwing positief. Want het college is er - overigens met dank in de richting van hun voorgangers - in geslaagd de stabiele, gezonde financiële positie van de gemeente Zeist overeind te houden en zet de lijn van behoedzaamheid voort. Met instemming stelt de VVD vast dat het college de weerstandsratio, het cijfer dat aangeeft in welke mate een gemeente in staat is om financiële gevaren te doorstaan, omhoog wil brengen. Dat vinden wij een goede zaak want onze wereld – en dat is een stuk minder positief -heeft te maken met onzekerheden die we sinds lange tijd niet gekend hebben en het is daarom goed berekend te zijn op extra financiële risico’s. Bovendien weten we ook niet in hoeverre de rijksbijdrage waaruit de gemeente het overgrote deel van zijn inkomsten krijgt na 2026 (er wordt in dit verband gesproken over een ravijnjaar) op het peil zal blijven waar we nu rekening mee houden.

 

Plannen worden beleid

Een andere reden waarom de VVD-fractie goed gestemd aan deze beschouwingen begint is dat de voortvarende start van het nieuwe college nu wordt omgezet in het uitvoeren van de plannen, die in tien punten werden vastgelegd in het coalitieakkoord.

 Na zich daar in het verleden, samen met de PvdA (Karst Schuring) en Christen Unie SGP (Pieter Verolme), voor te hebben ingezet, doet het de VVD deugd dat deze begroting leesbaarder, begrijpelijker en inhoudelijker wordt gepresenteerd. Dat geeft ons als gehele raad handvatten om meer over doelstellingen te spreken en wat deze mogen kosten. Complimenten daarvoor aan het college en de ambtenaren van dienst.

 

Goede samenwerking in de Zeister politiek

Ten derde ben ik namens mijn fractie positief omdat de vijf college leden goed samenwerken. Onderling en ook samen met - althans zo beleven wij het – een opbouwende gemeenteraad. Er is in onze samenleving echter wel een oplopend gevoel van ontevredenheid aanwezig, ik kom daar straks op terug, maar dat laat zich zoals wij het beleven minder dan in andere gemeenten zien in deze raadzaal al moeten we als raad blijvend aandacht houden voor een veilige vergaderomgeving voor ieder lid. De Zeister gemeentepolitiek is wat ons betreft een beetje als het kleine Gallische dorp van Asterix, dat moedig weerstand blijft bieden tegen onveiligheid en rauwe omgangsvormen.

 

Zorgen

Hebben wij dan geen zorgen en willen we niets bereiken? Integendeel. De zorgen bestaan wel degelijk. Wat gaat de afnemende waarde van ons geld doen met deze begroting? Ik heb daar in de technische vragenronde ook vragen over gesteld. En vraag nu of het college ons – in de stijl van Raadsinformatiebrief 22.125 - op de hoogte wil blijven houden van ontwikkelingen op dit gebied gedurende de hele raadsperiode. Dat is wat ons betreft een levend document dat steeds aan de actualiteit mag worden aangepast. Graag even een bevestiging van het college of zij dit willen doen.

 

Stikstof

Een ander zorgpunt: wat betekenen de plannen om stikstof uitstoot omlaag te brengen voor de Zeister samenleving. Bestaat de kans dat we bijvoorbeeld op korte termijn helemaal niet meer mogen bouwen? Johan Remkes heeft zich hier bezorgd over uitgelaten. Hoe ziet het college in dit licht de rol van onze gemeente mede in het licht van de woningbouwambities in het uitvoeringsprogramma? Ook hier net als bij de geldontwaarding vandaag een reactie van het college en ook graag een antwoord op het vervolg van de informatie in de komende raadsperiode hierover.

 

Veiligheid

En hoe zit het met onze veiligheid? Mijn collega Jarno Goosmann heeft een paar dagen geleden vragen gesteld over de onveilige situatie op de Steynlaan. Ook op andere plaatsen in onze gemeente neemt de sociale onveiligheid toe. Onlangs werden nog geen driehonderd meter van mijn huis twee hardwerkende winkeliers mishandeld en bedreigd. De VVD heeft voor en na de verkiezingen gepleit voor meer Buitengewone Opsporingsambtenaren, de BOA’s, nog meer dan nu in de plannen van de coalitie vermeld staan. De driehoek: wijkagent – wijkmanager – wijkboa blijkt goed te werken. Maar het komt ons voor dat onze uitstekende wijkmanagers overbelast raken. Ze moeten meerdere kernen/ wijken bedienen en op een gegeven moment houdt het op. Ik zou hier graag in deze raadzaal de discussie voeren en van de collega’s willen horen of ze het met mij eens zijn dat we eens goed gaan kijken welke kernen/ wijken / buurten naar behoefte en maat een eigen wijkmanager – wijkboa nodig hebben. Daarbij zou ik ook de vraag willen betrekken of we het eens zijn over de vraag wat een wijkmanager precies moet doen. Laten we uitbreiding van capaciteit en invulling van taken bespreekbaar maken. Wij overwegen – ook afhankelijk van de beraadslaging vandaag - een motie over dit onderwerp. Nog even terugkomend op de onveilige situatie op de Steynlaan. Tijdens de Ronde Tafel is voorbij gekomen dat gemikt wordt op een proefproject voor kentekenregistratie in 2023. Vraag: kan dit worden bevestigd en – tweede vraag in dit verband – kan ook worden bevorderd dat dit liever in januari 2023 dan in december 2023 zal plaatsvinden?

 

Lastenverlichting

Een ander punt van zorg gaat over de (toenemende) lastendruk voor onze inwoners en ondernemers. Onze hele samenleving wordt getroffen door het minder waard worden van geld door onder andere hoog blijvende energieprijzen. Daarnaast zien we ook dat de belastingdruk in Zeist komend jaar fors oploopt. De VVD heeft hart voor al die mensen die hierdoor in de knel zijn gekomen. Dat zijn uitdrukkelijk de minima, maar ook de mensen net daarboven en ook nadrukkelijk de middengroepen. Ik stel uitdrukkelijk dat de rijksoverheid hier de belangrijkste taak heeft want gemeenten mogen niet aan inkomenspolitiek doen. Dat neemt niet weg dat we als gemeente wel aan de lastenkant maatregelen kunnen nemen waar de meeste inwoners van de gemeente Zeist van profiteren. In het licht van de toenemende belastingdruk roept de VVD het college richting december (ik verwijs naar de passage ‘Stelpost Effecten Samenleving’ in Raadsinformatiebrief 22.125) op tot effectieve verlichtingsmaatregelen waardoor inwoners en ondernemers meer geld in de portemonnee overhouden om deze onzekere tijden tegemoet te treden. Graag een reactie van het college op dit punt.      

 

De VVD zou de VVD niet zijn als ze zich geen zorgen zou maken om de problemen van ondernemers op dit vlak. Het kan voor de VVD niet zo zijn dat in de kern gezonde ondernemingen - maar ik wil hier ook verenigingen bij betrekken - door aanhoudend te hoge energieprijzen zouden omvallen. We hebben tijdens de lockdowns vanwege corona gezien dat er maatregelen mogelijk zijn om een crisis te beteugelen en die ondernemingen en verenigingen voor omvallen te behoeden. Ik hoor graag vanuit het college de bevestiging dat ook in deze tijd, die maatregelen zullen worden gebruikt. En dat maatregelen die in het coalitie akkoord zijn opgenomen worden verbreed. Naast het pand kan ook de bedrijfsvoering worden verduurzaamd. Hulp bij het vervangen van oude, energieverslindende apparatuur door zuinigere ovens, koelcellen enzovoort, enzovoort. Graag hierop ook een reactie.

 

Toenemende ontevredenheid

Had ik het zojuist over goede samenwerking in deze raadzaal, buiten de raadzaal neemt de ontevredenheid wel toe. Wij stellen vast dat in toenemende mate geluiden zijn te horen die verkondigen dat ‘Zeist op slot’ moet. Niet meer inwoners in Zeist. Groen is ons goud en daar mag niet aan geknabbeld worden. Er mag dan ook nauwelijks meer worden gebouwd. En cynisch voeg ik daar aan toe: ‘en vooral niet in de eigen voor- en achtertuin: NIVEA’. Wat ons betreft gaat dat voorbij aan twee belangrijke feiten. Ten eerste de groei van de Nederlandse bevolking die doorgaat en waar we in de Zeister gemeentepolitiek geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar waar we wel mee te maken hebben. Moeten we dan helemaal geen ruimte scheppen voor deze extra groep nieuwe Nederlanders? En ten tweede dat we met een dergelijk uitgangspunt geen verhaal hebben als we spreken met starters op de woningmarkt, senioren die willen doorstromen naar een meer passende wooneenheid en last, maar zeker niet least: de ruggengraat van onze Zeister samenleving: mensen die werken in zorg, in openbare orde en veiligheid en onderwijs. Hardwerkende mensen met een middeninkomen die hier geen woonruimte kunnen vinden. De VVD verzet zich dan ook krachtig tegen het op slot gooien van ons mooie gemeente. Uiteraard zetten wij ons in voor biodiversiteit, voor het behoud van het groene karakter van onze verschillende kernen. Maar een keihard ‘Nee’, ik zou bijna zeggen ‘Njet’ maar dat ligt gevoelig, tegen groei en bouwen zullen wij nooit accepteren.

 

Veteranen Search Team en Leger des Heils

Tot slot nog twee korte punten. Bij de afsluiting van ons raadseizoen bezochten wij het Veteranen Search Team. De organisatie die onmisbaar is geworden bij het opsporen van vermiste personen. Daar waren we stil van. We spraken af dat we via landelijke lijnen als politieke partijen gaan kijken of we deze organisatie structureel kunnen helpen. Bij deze de oproep aan de collega’s hier nader overleg over te hebben en aan het college het verzoek om een kleine subsidie toe te kennen.

En bij de in mijn ogen zeer succesvol verlopen avond over organisaties in het centrum werd duidelijk dat de subsidie voor het Leger des Heils 650 euro bedroeg. Dat vindt de VVD ongelofelijk laag. Vraag dus aan het college of we hier iets aan kunnen doen, gezien de belangrijke functie in het sociaal domein die het Leger vervult.