Algemene beschouwingen 2022

Wij staan aan bij deze Algemene Beschouwingen aan het begin van een nieuw tijdperk. Niet alleen omdat na de verkiezingen in maart een andere coalitie van start is gegaan, maar ook omdat tijdens de vorige raadsperiode, in korte tijd, onze wereld totaal is veranderd.

Dank aan Jansen en Fluitman

Ik wil mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen beginnen door de vertrekkende wethouders te bedanken, Sander Jansen die vrijdag met symposium en receptie afscheid neemt van de samenleving en natuurlijk Marcel Fluitman. Die blijft gewoon bij ons, alhoewel gewoon, dat is hij niet. Dat is ook beloond met de terecht toegekende erepenning.

 

Succes, nieuwe coalitie

Welkom terug zeg ik tegen de wethouders Hoogstraten en Catsburg en hartelijk welkom aan de twee nieuwkomers in het college, Walter van Dijk en Angèle Welting die wij nu al in de Zeister media, dus in de samenleving, zien opduiken en waar wij met veel vertrouwen mee gaan optrekken. De coalitie die is ontstaan, is wat de VVD betreft een degelijke. Ik zou haar zelfs SOLIDEO willen noemen, want ze bestaat uit sociaaldemocraten (GroenLinks), Liberalen (VVD), Democraten (D66) en een combinatie van twee partijen waar God de belangrijkste plaats inneemt (CU-SGP). Het college van B&W opnieuw onder leiding van onze -ook zeer solide, of mag ik ook hier zeggen solideo- burgemeester die op bevlogen wijze zijn taak blijft vervullen. Semper idem, zou ik zeggen.

 

Bouwen

Voor de VVD is het bouwen, gericht op doorstroming en dus met absolute prioriteit voor het middensegment cruciaal in de komende raadsperiode en in de vier jaar daarna. Het is de intentie van de coalitie 4000 van deze nieuw te bouwen woningen in ieder geval tussen dit jaar en 2026 in de stijgers te zetten. Wij hebben inmiddels begrepen dat deze ambitie op de tocht staat. En dat is vooral te wijten aan het feit dat de gemeente op dit moment onvoldoende capaciteit in menskracht heeft om de projecten voor te bereiden. Uit de stukken is ons gebleken dat er 300k op jaarbasis wordt vrijgemaakt om de nood te lenigen. Door een snelle berekening kom je dan op 3750 uur €80,- p.u. = krap 2 FTE.  Aan het college dus de concrete vraag of dat voldoende is. Mocht dit niet zo zijn, dan nodigen wij de collega’s in de raad uit mee te denken over oplossingen, uiteraard binnen budget om dit probleem aan te vliegen en bij deze Kadernota vast te spijkeren. En mocht dat om gegronde redenen niet lukken, dan toch tenminste bij de begroting in het najaar. Zelf heeft de VVD-fractie al wel een suggestie: kan er gekeken worden vergunningen die volledig aan alle eisen voldoen, versneld af te handelen?

 

 

Ouderenbeleid

Dan zou ik willen terugkomen op het debat dat wij in mei in deze zaal hebben gevoerd over het coalitieakkoord. Het CDA heeft toen een amendement ingediend met als strekking dat ouderenbeleid meer aandacht in dat akkoord verdiende. Laat ik nog maar eens aangeven dat we

destijds bij de besprekingen die hebben geleid tot het coalitieakkoord daar uitgebreid over hebben gehad.

Maar in retroperspectief zijn we misschien toch wat gretig geweest het amendement af te wijzen. En om deze reden zou ik samen met het CDA, maar ook met andere fracties in de raad willen optrekken om de positie van ouderen in de gemeente Zeist te versterken. Eventueel in een motie bij de bespreking van deze Kadernota en wat ons betreft concreet in te vullen bij de begroting in het najaar.

 

Het gaat om de volgende punten: buurtcentra, zoals Binnenbosch in Kerkeckebosch ook op zondag open om eenzaamheid te bestrijden, ik weet uit de eerste hand dat dit een diep gekoesterde wens is. Ten tweede, meer openbare toiletvoorzieningen in de kernen van onze gemeente, waardoor de actieradius van ouderen wordt vergroot en derde meer aandacht voor mantelzorgers. Er is onder andere een steunpunt Mantelzorg Zeist, dat doet geweldig werk. Maar veel mantelzorgers zijn zich niet zo bewust van de mogelijkheden die dit steunpunt biedt. Het steunpunt, maar ook andere faciliteiten voor mantelzorgers verdienen wat ons betreft meer bekendheid. Ik zou graag zien dat het college hiervoor zou zorgen en bij de begroting in het najaar dit ook zou vertalen in plannen die in 2023 worden uitgevoerd.

 

Versteviging lokale democratie

Voorzitter wij zijn van mening dat de lokale democratie moet worden versterkt. Met veel instemming dan ook ziet de VVD-fractie in de Kadernota plannen aangekondigd de Griffie in capaciteit uit te breiden. De onderbouwing erbij vinden wij ook een aanmoediging op deze plaats meer aandacht te vragen voor de versteviging van onze democratie. Die wat ons betreft op de tocht staat. Democratie kan zo maar ineens verdwijnen. Of de basis ervoor. Kijk naar de opkomst bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk. We zien het ook op andere plaatsen binnen de EU, zoals in Polen en Hongarije. Het lijken misschien grote woorden die ik nu ga zeggen, maar moet eerst het kalf verdrinken voordat de put wordt gedempt? Zoals we zagen toen na de inval in de Oekraïne door Rusland er ineens geld beschikbaar was voor Defensie. Ik weet dat een groot deel van de oplossingen van dit vraagstuk in Den Haag gevonden moeten worden. Maar wij kunnen, dichtbij huis ook iets doen. En daarom komt de VVD-fractie met twee suggesties. Dat gaat over versterking en bewustwording. Ten eerste maken wij ons zorgen over de positie van de buitengewoon raadsleden: die verdient meer aandacht. In de vorige raadsperiode hebben maar heel weinig van hen de raadsperiode afgemaakt en laten we duidelijk zijn: kleine fracties kunnen niet zonder hun enorme inzet. Als het aan ons ligt verstevigen we de positie van deze in mijn ogen lokale helden in het Presidium Nieuwe Stijl, waaraan nu wordt gewerkt. Daar willen we dus op die plek zeker op terug komen. En ten tweede: we moeten jong beginnen. Dat doen we al goed met de kinderburgemeester en de jongerenraad maar waarom gaan we nog niet een stap verder en laten we alle scholieren tenminste één keer in hun tijd op school deze raadzaal bezoeken gekoppeld aan een gesprek met ons, met raadsleden, met leden van het college of met een van onze voorgangers? ProDemos in Den Haag doet dat met veel succes.

 

Social Media

Tot slot. Een van de weinige dieptepunten in de vorige raadsperiode was het misbruik van social media door een van onze toenmalige collega’s. We hebben toen afgesproken dat we in een later stadium zouden spreken over de impact hiervan, maar ook op slecht gebruik van social media in brede zin op de Zeister samenleving. De vraag aan het college is: hoe staat het hier nu mee? En vooruitlopend op de discussie die we hierover zouden kunnen voeren de volgende vraag: hoe stellen wij ons op als raadsleden op als we constateren dat collega’s uit de raad in dit kader onbehoorlijk worden behandeld. Zoals bijvoorbeeld vorige week gebeurde toen zes nieuwe, vrouwelijke collega’s in onze ogen op schandelijke wijze werden gestigmatiseerd en weggezet. En het medium dat dit doet, durft zichzelf dan ook nog ‘Voor Zeist’ te noemen. Hoe gaan we daar mee om vanuit de traditie die de Zeister politiek heeft, vraag ik hier. Wij als VVD-fractie zien het zo: we gaan goed en hartelijk

met elkaar om, kijken naar elkaar om en komen in actie als we zien dat één of zoals vorige week meerdere collega’s op unfaire wijze in de knel dreigen te komen en - u moet dat niet te letterlijk nemen, voorzitter - dreigen om te komen. Ik zou graag willen weten hoe de collega’s tegen dit vraagstuk aankijken en of zij bereid zijn de komende vier jaar hier ook concreet invulling aan te geven.