Het raadsdebat over de begroting voor 2022

Tijdens het raadsdebat over de begroting voor 2022 heeft de VVD Zeist geconstateerd dat inwoners en ondernemers in Zeist zich met veel kracht en creativiteit door de corona-tijd heen hebben geslagen. We zijn trots op de wijze waarop college en raad, in nauwe samenwerking met de Inwoners Advies Commissie, het structurele tekort van ongeveer 10 miljoen euro hebben teruggebracht naar een sluitende begroting. 

Door de tekorten in de ouderenzorg en vooral de jeugdzorg is de lastendruk in deze collegeperiode met 30% gestegen en daarom wil de VVD dat eventuele meevallers de komende tijd worden ingezet voor lastenverlichting. In dat opzicht is het mooi dat besloten is om de hondenbelasting niet opnieuw in te voeren. Dat levert een lastenverlichting op maar honden zijn ook belangrijk voor de veiligheid en helpen bij het tegengaan van eenzaamheid.

Het probleem is vooral dat we te weinig middelen uit Den Haag krijgen om ouderenzorg en jeugdzorg goed uit te voeren. Deze tekorten zijn de afgelopen jaren gefinancierd met hiervoor opgebouwde reserves maar die zijn inmiddels uitgeput. Lastenverzwaring is voor de VVD geen optie en dus zullen we blijven lobbyen richting Den Haag voor meer middelen terwijl we parallel de zorg in Zeist zullen moeten transformeren. Er valt nog veel te winnen op het vlak van de inkoop van zorg, we kunnen nog stappen zetten met preventie en digitalisering biedt kansen voor zowel kwaliteitsverbetering als kostenbesparing.

De VVD constateerde in het debat dat er in Zeist veel mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt terwijl tegelijk veel vacatures lastig blijken in te vullen. Dat is om tal van redenen een slechte en onbegrijpelijke zaak waar actie op nodig is. Voor veel mensen geldt dat ze er niet of nauwelijks financieel op vooruit gaan als ze de stap naar werk zetten en deels heeft dat te maken met gemeentelijke regelingen die bijdragen aan deze 'armoedeval'. De VVD pleit er voor om kritisch te kijken naar het minimabeleid maar constateert dat het college en veel partijen in de raad een andere keuze maken. Voor de VVD blijft gelden dat werk belangrijk is omdat werk bijdraagt aan sociale contacten, aan integratie en aan een goede gezondheid. Als iets vervolgens in de weg staat moeten we daar het gesprek over voeren dus wij blijven dit punt agenderen. 

De VVD is trots op wat er is bereikt in Zeist en zet zich volop in om de komende tijd aan de slag te gaan met uitdagingen op het gebied van woningbouw, de economie, duurzaamheid, veiligheid en lokale financiƫn.

Wil je weten wat we precies van plan zijn, lees dan ons verkiezingsprogramma.