Hoe gaan we om met energie in onze regio?

In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe ook in onze regio zoveel mogelijk energie kan worden bespaard. Het doel is om in 2030 in Nederland 35 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken op land. Ook komt er in te staan hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. In de gemeenteraadsvergadering van 12 oktober is de RES vastgesteld. Raadslid Tjarda Struik legt hieronder uit waarom de VVD hiermee heeft ingestemd en hoe de VVD Zeist tegenover dit vraagstuk staat.

‘Een Duurzaam alternatief’ RES U16.

                                                                                         

Inleiding

Als VVD nemen we verantwoordelijkheid voor volgende generaties en komen we afspraken na. Voortkomend uit het Klimaatakkoord, zal de energietransitie nu op lokaal niveau vorm krijgen in Regionale Energie-Strategieën (RES). Ook Zeist zal verantwoordelijkheid nemen en meedoen aan de energietransitie. Dit zonder aantasting van schaarse bouwgrond die we willen inzetten voor woningbouw. Als het aan de VVD ligt gaan we daarbij uit van een redelijke, doch realistische bijdrage: de nationale doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 (t.o.v. 1990) spiegelen we aan de energievraag van Zeist, niet meer en niet minder.

 

Hierbij de wensen en bedenkingen van de VVD bij de RES 1.0 U16:

1.     We zijn realistisch: We doen het technologieneutraal en dat wil zeggen dat we onszelf niet beperken tot alleen zon en wind. We kijken ook naar alternatieven, zoals geothermie en kernenergie. Daarnaast zetten we in Zeist vol in op isoleren en kijken we naar nieuwe energiedragers zoals waterstof. Zo blijft er volop ruimte voor innovatie om daarmee op realistische wijze de klimaatdoelen voor Zeist te halen.


2.     We stellen bewoners centraal: Participatie van bewoners is cruciaal, want alleen met draagvlak volgt succes. We steunen verfrissende ideeën van bewoners (groepen) en bedrijfsleven voor de energietransitie. Lokale initiatieven worden omarmd als integraal onderdeel van de RES, zoals bijvoorbeeld energie-coöperaties. De gemeente gaat ook zelf actief op zoek naar wijken waar inwoners in willen zetten op duurzaamheid. Deze worden aangesloten bij een op te richten regionale Energie Coöperatie die de bewoners de zorg voor de realisatie van de verduurzaming uit handen neemt.

 

3.     We houden het betaalbaar: We geven bewoners en ondernemers zo veel mogelijk ruimte om de verduurzaming van het energieverbruik zelf in te vullen. Daarbij vertrouwen we erop dat de markt met de meest efficiënte oplossingen komt. De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers tot het nemen van duurzame maatregelen die betaalbaar zijn.

Dit door het bewoners makkelijk te maken de verduurzaming te financieren bijvoorbeeld m.b.v. van een lening. Wij vinden dat het verduurzamen niet tot verhoging van de WOZ-belasting mag leiden. We zien i.p.v. van een stijging een kortingspercentage op deze belasting als effectief stimuleringsmiddel.

 

4.     We houden het behapbaar: We pinnen onszelf niet vast, maar doen het stap-voor-stap. We beginnen daar waar draagvlak is, op locaties langs bijvoorbeeld rijkswegen of zon op dak (bestaande woonwijken en bedrijventerreinen voorzien van zonnepanelen). In de uitvoering zal elke 2 jaar worden geëvalueerd en worden bijgestuurd, om zo in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en om kansen te benutten.

 

5.     We blijven lekker nuchter: We doen wat kan, maar rekenen onszelf niet rijk. We offeren geen kostbare natuur- en bouwgrond op ten koste van de recreatie of woningbouw. Om verassingen te voorkomen, baseren we zoekgebieden voor het aansluiten van zon, wind en andere energiebronnen op bestaande bestemmingsplannen. Als betrouwbare overheid toetsen we op realistische inpassing in het landschap en komen we afspraken na.


6.     We doen het niet alleen: De 16 Utrechtse gemeenten vormen samen de U16. We staan nadrukkelijk open voor slimme, innovatieve ideeën en willen op basis van gelijkwaardigheid graag met elkaar samenwerken, waarin van ieder een eerlijke, redelijke bijdrage mag worden verwacht. 

7.     We gaan er zelf op vooruit: De energietransitie vraagt om investeringen die zich moeten terugverdienen. Als het aan de VVD ligt vloeien lokale investeringen dan ook zo veel mogelijk terug naar Zeister inwoners en ondernemers en wordt ingezet op versterking van de lokale economie en werkgelegenheid.