Standpunt VVD Zeist over begroting gemeente Zeist 2021

Nu Zeist te maken heeft met financiële tekorten kiest de VVD Zeist voor toekomstbestendigheid. In een periode van crisis is de verleiding groot om voor korte-termijn oplossingen te kiezen. De VVD geeft daarentegen de voorkeur aan oplossingen die onze inwoners op de lange termijn perspectief bieden en waarmee we samen sterker uit deze crisis komen. Concreet gaat het ons om:

·       gedegen financieel beleid

·       een toekomstvaste oplossing voor de problemen in de jeugdzorg en de WMO

·       een gemeentelijke organisatie die zich richt op kerntaken

·       en een beter functionerende woningmarkt in Zeist.

 

Een gedegen financieel beleid

Zeist zit in financieel zwaar weer. Ingrijpen is noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen. De VVD Zeist gaat moeilijke keuzes niet uit de weg maar we zoeken de oplossing niet in het verhogen van de lasten voor onze inwoners en ondernemers. De VVD vindt dat we eerst heel kritisch moeten kijken naar alle uitgaven en naar de gemeentelijke organisatie. Vooral nu veel van onze inwoners en ondernemers hard worden geraakt door de coronacrises mag de oplossing niet liggen in het verhogen van gemeentelijke belastingen.

 

Doordat we in Zeist de afgelopen jaren een degelijk financieel beleid hebben gevoerd kunnen we vasthouden aan het huidige hoge niveau van voorzieningen in ons mooie dorp. Tegelijkertijd is er de noodzaak om kosten te besparen.  Daarbij is een frisse blik van buiten altijd welkom. De VVD steunt daarom het voorstel om de inwoners te vragen met voorstellen te komen waarmee we de uitgaven kunnen beperken.

 

Een toekomstbestendige zorg

Het huidige financieel tekort is de afgelopen jaren - en dus voorafgaand aan de corona-crisis - ontstaan. De oorzaak bevindt zich vooral bij de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. De cijfers maken duidelijk dat we moeten handelen: we zullen de koers in het sociaal domein moeten gaan verleggen. Om dat concreet te maken heeft de VVD Zeist een 10-punten plan uitgewerkt dat er kort samengevat als volgt uitziet:

1.     Sturen op doelen en resultaten en investeren in een scherp inzicht in kosten

2.     Betere afspraken met zorgaanbieders, inclusief verantwoording over resultaten

3.     Contracteren overzichtelijk aantal betrouwbare aanbieders 

4.     Inbouwen van prikkels die samenwerking en kostenbeheersing bevorderen

5.     Normaliseren, want niet elk gedrag is reden voor zorg of medicalisering

6.     Inzetten op de eigen kracht van de betrokkene en zijn/haar omgeving

7.     Digitalisering omdat hier grote kansen liggen voor betere en efficiëntere zorg

8.     Integraal denken en werken want zorgkosten hebben een nauwe relatie met keuzes op het gebied van wonen, gezonde leefomgeving, schuldenproblematiek en taalbeheersing

9.     Preventie want voorkomen blijft beter dan genezen en

10.  Innovatie, in de zin van het continu zoeken naar verbeteringen van het resultaat

 

Een compacte gemeentelijke organisatie

Een houdbaar financieel beleid vereist ook dat we een scherp zicht hebben op de kerntaken van de gemeentelijke organisatie. Dat scherpe zicht is nodig om de juiste keuzes te maken op het vlak van:

- Eigendom: waar willen we eigenaar van zijn en wat laten we aan derden?

- Exploitatie: wat willen we zelf beheren en wat kan geprivatiseerd worden?

- Regionale samenwerking: op welke vlakken liggen er kansen voor samenwerking met andere gemeenten?

 

 

Meer woningen voor middeninkomens

De VVD Zeist wil dat er meer wordt gebouwd voor middeninkomens. Een belangrijke reden die ons nu in de weg zit is het feit dat we van ontwikkelaars van nieuwe woningen eisen dat 25 tot 35% van het totaal te bouwen woningen in het goedkope segment moet zijn. Vervolgens zien we dat bouwers dit compenseren door maximaal in het duurste segment te gaan ontwikkelen waarbij het middensegment steeds weer in de knel komt. De VVD wil dat we in Zeist minder inzetten op sociale woningbouw en meer op woningen in het middensegment. We blijven het zeggen: ook een leraar, een agent en een verpleger moeten in Zeist een woning kunnen vinden.

 

Vanzelfsprekend moeten ook lage inkomens een plek kunnen blijven vinden in Zeist maar laten we niet vergeten dat zo’n 35% van alle woningen in Zeist nu al uit sociale huurwoningen bestaat. En laten we ook niet vergeten waarom het van belang is dat Zeist aantrekkelijk blijft voor ontwikkelaars van nieuwbouw. Als het aanbod van nieuwbouw afneemt, neemt ook het aantal jonge huishoudens in Zeist af. Dat versterkt de trend van vergrijzing die Zeist hoe dan ook al hard zal gaan raken. De VVD zoekt naar een toekomst-vaste balans want een vergrijsd dorp is niet goed voor de winkeliers in Zeist en ook niet voor bijvoorbeeld sportverenigingen en scholen.

 

Er is werk aan de winkel voor de politiek in Zeist want er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Inwoners en ondernemers hebben in deze crisistijd perspectief nodig en dat vraagt dat we als lokale politiek de juiste keuzes maken. De VVD Zeist kiest daarbij voor de hierboven beschreven route.