Amendement Evaluatie Centrumvisie

Op dinsdagavond 26 november debatteerde de gemeenteraad over de verkeerssituatie in het centrum.

Het debat werd geopend door VVD-fractievoorzitter Walter van Dijk, die namens de coalitie een amendement op het Raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie indiende.

Hieronder volgt de tekst van dit amendement: 


De gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 december 2019, in behandeling het raadsvoorstel Evaluatie centrumvisie (19RV061):

 

Besluit 

 

Het concept-besluit als volgt aan te aanpassen:

 

Beslispunt 4 te schrappen en opnieuw te formuleren;

 

4. De huidige verkeerssituatie aan te passen en 

a. op zo kort mogelijke termijn weer een Noord-Zuid verbinding via de Markt te realiseren.

b. op zo kort mogelijke termijn, maar na uitvoering van punt a), weer tweerichtingsverkeer op de Korte Steynlaan te realiseren.    

c. op zo kort mogelijke termijn weer een verbinding te realiseren vanaf de Slotlaan naar de Antonlaan via de Jagerlaan.  

 

 

Walter van Dijk             Ronald Camstra           Aline Pastoor                Pieter Verolme

VVD                            GroenLinks                  CDA                             ChristenUnie/SGP

 

 

 

Toelichting

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het centrum aan te pakken. Er was een gedeeld beeld bij de gemeenteraad dat er iets moest gebeuren. Dat is voortvarend aangepakt door het college. 

Het belangrijkste punt van zorg dat na de evaluatie bij inwoners, ondernemers en bezoekers naar voren komt is de bereikbaarheid van het centrum van Zeist. Vooral het vele omrijden, wat vooral wordt veroorzaakt door de afsluiting van de Markt en het eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan, is een breed gedeeld knelpunt dat op zo kort mogelijke termijn opgelost moet worden. 

 

De conclusies uit de evaluatie bleken bij de Ronde Tafels van 14 en 21 november breed gedeeld te worden. Vrijwel iedereen komt daarbij op uit op de conclusie dat een deel van de recent ingevoerde verkeersmaatregelen herzien moet worden. Een zeer vergelijkbaar beeld is ontstaan tijdens de vele gesprekken die indieners de afgelopen maanden hebben gevoerd met betrokken inwoners en ondernemers. Om hieraan tegemoet te komen wordt een drietal wijzigingen voorgesteld. 

 

Indieners verzoeken het college om op zo kort mogelijke termijn de Noord-Zuid verbinding via de Markt weer te openen. Het heropenen van deze route lost het probleem van het omrijden over de Steynlaan en de Van Lenneplaan per direct op.  Daarbij vragen we aan het college om speciaal aandacht te geven aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Langs die weg kunnen we tevens voorkomen dat deze route zich ontwikkelt tot een sluiproute door het centrum heen. De verdere invulling wordt aan het college overgelaten. 

 

Ook wordt verzocht om op zo kort mogelijke termijn – maar pas na het openstellen van de route over de Markt - de Korte Steynlaan weer in beide richtingen te openen, eventueel in combinatie met het openstellen van de Lyceumlaan. Hiermee voorkomen we onnodig omrijden, wat in aanliggende wijken momenteel overlast en onveiligheid veroorzaakt. 

 

Verder verzoeken we het college om een verbinding te realiseren tussen de Slotlaan en de Antonlaan. Hiermee kan de druk op de VRI’s aan het einde van de Slotlaan kan worden verminderd. Logischerwijs wordt hiervoor de Jagerlaan weer opengesteld.

 

We verzoeken het college om voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van a,b en c te overleggen met de betrokkenen over de wijze waarop in het centrum en in de betrokken wijken een goede balans gevonden kan worden tussen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

 

 

Tot slot: de wijzigingen die wij voorstellen zullen er toe leiden dat andere inwoners hinder kunnen gaan ondervinden. Wij zijn ons hier terdege bewust van. Bij de concrete invulling door het college kunnen er wellicht aanvullende maatregelen worden genomen om de last die anderen ervaren te verminderen.