VVD: ‘Verplaats overlast gevende bedrijven uit woonwijken.’

De VVD Zeist wil dat overlast door bedrijven in woonwijken wordt teruggedrongen. De gemeenteraad nam daartoe bij het vaststellen van de begroting een VVD-motie aan van het Dolderse raadslid Tjarda Struik. Hierin wordt gevraagd deze geluids-, geur en milieuoverlast veroorzakende bedrijven te inventariseren en een plan van aanpak op te stellen.  

Om historische redenen zitten er op tal van plaatsen in Zeist (overlast veroorzakende) bedrijven midden in woonwijken terwijl er ruimte beschikbaar is op bedrijfsterreinen in Zeist. Het gaat hierbij niet over horeca of andere reguliere vormen van bedrijvigheid maar over bedrijven waarvan het evident is dat ze niet in een woonomgeving horen. Juist nu is de tijd rijp: de schaarste aan woningen maakt dat de kosten van verplaatsen (incl. sanering) naar bedrijfsterreinen rendabel kan uitpakken.

Bijna 10 jaar geleden voor het laatst

In februari 2010 werd een rapport uitgebracht door Bilt4U Vastgoed dat inzicht gaf in de gerealiseerde bedrijfsverplaatsingen van de voorgaande 10 jaar. Tjarda Struik: ‘Het bedrijfsverplaatsingsbeleid was ook toen gericht op milieu- en ruimtehinderlijke bedrijven uit het centrum of woongebieden naar andere locaties. Uit woonwijken moest de overlast van bijvoorbeeld afval, verkeer of geluid worden weggenomen. Bovendien konden vrijgekomen locaties een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld woningbouw. Destijds leverde dit 31 succesvolle bedrijfsverplaatsingen op. Een prachtig resultaat, gezien de beperkte instrumenten, financiële middelen en personele capaciteit van de gemeente. Kortom voor herhaling vatbaar.’


Klik hier voor de motie bedrijfsverplaatsingen