Bijdrage VVD Zeist Begroting 2019

Kansen voor Zeist: inbreng VVD Zeist voor Debat Begroting 2019

 

 

De VVD Zeist heeft na de raadsverkiezingen gepleit voor een Inwonersakkoord. Dat voorstel viel in de raad in goede aarde en is uiteindelijk vertaald naar de Maaltijd van Zeist. We kijken terug op een zeer geslaagde eerste Maaltijd van Zeist waarbij het beeld is bevestigd dat veel inwoners zeer betrokken zijn bij onze gemeente en vooral ook bij hun eigen buurt. Daardoor hebben we veel bruikbare recepten ontvangen, waarmee we van Zeist een nog mooier dorp kunnen maken.

 

De VVD-fractie wil iedereen die betrokken is geweest bij de Maaltijd van Zeist hartelijk danken voor hun bijdrage. Dank aan de driehoek voor de inspirerende aansturing, dank aan alle betrokken ambtenaren voor de ongekende energie waarmee jullie Zeist op z’n kop hebben gezet en dank aan alle raadsleden voor de zeer grote betrokkenheid.

 

De VVD ziet graag dat zowel de raad als de ambtelijke organisatie werkt vanuit het perspectief van inwoners. Daarvoor zouden we eigenlijk iedere dag met elkaar moeten werken zoals we dat in de eerste week van oktober hebben gedaan. Direct contact werkt inspirerend voor zowel inwoners, ambtenaren als raadsleden dus laten we dit zoveel mogelijk verankeren in ons werk.  

 

De VVD kan zich goed vinden in de begroting voor 2019. De begroting is vrij beleidsarm opgesteld met het oog op de Maaltijd van Zeist en daarom geven we het college alvast een achttal ambities mee die de VVD Zeist heeft gedestilleerd uit de Maaltijd van Zeist.

 

 

1 - Een bruisend centrum waar ondernemerschap de ruimte krijgt en leegstand verdwijnt

 

De visie op het centrum van Zeist gaat terecht uit van een compact en bruisend kernwinkelgebied. Compact betekent dat we het deel van het centrum dat buiten het kernwinkelgebied ligt actief transformeren tot bijvoorbeeld woningen. Bruisend vereist dat ondernemers volop de ruimte krijgen en dat we regels en overlast zoveel mogelijk beperken. De VVD vraagt het college om te borgen dat signalen van ondernemers over knelpunten snel worden vertaald naar oplossingen. Daarnaast zien we graag op korte termijn een raadsvoorstel voor de transformatieopgave.

 

 

2 - Iedereen aan het werk als basis voor het goede leven in Zeist

 

Het gaat goed met de economie maar ondanks de vele vacatures zitten er in Zeist nog steeds 1.350 inwoners in de bijstand. We zien graag dat iedereen aan het werk is, op weg naar werk is (scholing) of in ieder geval meedoet met bijv. vrijwilligerswerk. Gezien de achtergrond van de huidige bijstandsgerechtigden is bijzondere aandacht nodig voor statushouders, die geholpen zijn met eerdere, betere en langere begeleiding naar werk. De VVD wil perspectief voor iedereen en vraagt het college om een actieprogramma, inclusief een verkenning van de rol die de RSD en de BIGA kunnen spelen en veel aandacht voor het zo snel mogelijk leren van Nederlands.

3 - Een heldere positionering voor bedrijven leidt tot meer werkgelegenheid

 

Zeist heeft momenteel geen duidelijke focus voor het vestigingsbeleid voor bedrijven. Het aantrekken en vasthouden van bedrijven is eenvoudiger als we kiezen voor enkele specifieke sectoren (bijv. duurzaamheid en/of e-health). Fysieke nabijheid van organisaties die actief zijn binnen dezelfde sector leidt tot synergie en innovatie en daarmee ontstaat een vliegwieleffect voor werkgelegenheid. De VVD ziet graag een positioneringsstrategie (incl citymarketing) waarbij scherpe keuzes worden gemaakt.

 

 

4 - Een toekomstbestendig sociaal domein vereist innovatie

 

Zorg en ondersteuning zijn zeer arbeidsintensief en dat is gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet toekomst-vast en uiteindelijk onbetaalbaar. Nu de decentralisaties in stabiel vaarwater zijn gekomen is het tijd voor echte vernieuwing van het sociaal domein. Goed nieuws is dat Zeist veel in huis heeft om koploper te zijn op het vlak van innovatie in de zorg (vergrijsde bevolking, lokale e-health ondernemingen, gemeente met visie). Wij vragen van het college daarom een plan van aanpak waarin innovatieve oplossingen,  doorbraakprojecten en de aanleg van een open glasvezelnetwerk centraal staan.   

 

 

5 - Klimaatneutraal in 2030 vereist een Versnellingsplan Duurzaam Zeist

 

De uitwerking van deze zeer ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling ontbreekt nog. Zeist beschikt over veel organisaties en inwoners die expertise hebben en bereid zijn om zich in te zetten voor dit doel. Dat biedt perspectief om in Zeist voorop te lopen met vernieuwende concepten die zowel effectief (geen symboolpolitiek maar kiezen voor impact) als efficiënt (woonlasten inwoners laten we niet stijgen) bijdragen aan het doel. De VVD vraagt het college om een breed gedragen Versnellingsplan (Brede Milieuvisie 2.0) te ontwikkelen waarmee we in Zeist voorloper en voorbeeld gaan worden voor de rest van NL.

 

6 - Meer toezicht en handhaving leidt tot een beter gevoel van veiligheid

Je veilig voelen is een basisvoorwaarde voor fijn wonen. Dat betekent een zichtbare agent in de wijk maar ook toezicht en handhaven van regels. De VVD heeft eerder aandacht gevraagd voor uitgaansoverlast en wij constateren dat veel inwoners last hebben van hangjeugd en verkeersovertreders. De VVD zet in op een effectieve handhaving van de regels. Dit kan door het vergroten van het aantal toezichthouders en deze de bevoegdheden te geven om verkeersovertreders aan te pakken. Wij vragen het college te onderzoeken welke ruimte er is om hier in 2019 al een start mee te maken.

 

7 – Een gezonde leefomgeving vereist het verplaatsen van overlast gevende bedrijven uit woonwijken

 

Om historische redenen zitten er op tal van plaatsen in Zeist (overlast veroorzakende) bedrijven midden in woonwijken terwijl er ruimte beschikbaar is op bedrijfsterreinen in Zeist. De huidige schaarste aan woningen maakt dat de kosten van verplaatsen naar bedrijfsterreinen momenteel rendabel kan uitpakken. We vragen het college dan ook om een uitvoeringsplan voor de verplaatsing van de 10 meest overlast veroorzakende bedrijven die nog in een woonwijk gevestigd zijn.

 

8 - Zeist, het hart van Nederland voor natuur, cultuur en sport

Zeist wordt in Nederland geassocieerd met natuurbescherming (Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming), Slot Zeist en vooral met voetbal. De KNVB-campus richt zich terecht op het voetbal zelf terwijl het WNF en de Vogelbescherming evenmin zijn gericht op het ontvangen van grote aantallen bezoekers. Hierdoor profiteert Zeist momenteel nauwelijks van de aanwezigheid van deze gerenommeerde organisaties.

Zeist heeft toeristen nu al veel te bieden maar onze winkels en horeca verdienen meer bezoekers en daarvoor is een impuls nodig. De aanwezigheid van aansprekende organisaties  biedt naar onze overtuiging kansen om een nieuwe toeristische trekpleister te realiseren in het centrum van Zeist. 

Wij zien graag dat het college de haalbaarheid van dit plan in nauwe samenwerking met genoemde organisaties nader verkent, inclusief het in kaart brengen van kansrijke locaties in het centrum van Zeist.

De VVD zal een aantal van deze ambities vertalen naar moties. Dank voor de aandacht.