Zeist maken we samen: op naar een Zeister Inwonersakkoord

Zeist maken we samen: op naar een Zeister Inwonersakkoord

 

De kandidaat-raadsleden voor de VVD zijn tijdens de verkiezingscampagne van huis-tot-huis de dialoog aangegaan met de inwoners van Zeist. Die gesprekken bevestigen het beeld dat Zeist veel betrokken inwoners kent. We zien dan ook graag dat inwoners meer ruimte krijgen om de lokale politieke agenda te bepalen, mee te denken over de uitvoering hiervan en langs die weg veel invloed hebben op de eigen leefomgeving.

 

Dat kan niet anders betekenen dan dat we kiezen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. In het akkoord dat we samen met GroenLinks, het CDA en de ChristenUnie/SGP hebben geschreven staan de belangrijkste maatschappelijke opgaven, die vervolgens zijn vertaald naar doelen die we de komende vier jaar willen realiseren. De uitwerking (het ‘hoe’) is bewust open gehouden zodat we in dialoog met de raad en vooral met de inwoners van Zeist kunnen bepalen wat er nodig is om deze doelen samen te bereiken.

 

Daarbij geldt dat de route naar een Inwonersakkoord nog niet is bepaald en dat we hier gezamenlijk een invulling voor zullen moeten bedenken. Het helpt daarbij natuurlijk dat we in Zeist gebruik kunnen maken van veel ervaring met vergelijkbare processen zoals de bezuinigingsdialoog die in 2011 tot breed gedragen voorstellen heeft geleid. Anderzijds is de ambitie nu breder en er is nog weinig tot geen ervaring met soortgelijke trajecten bij andere gemeenten. Daarmee is het een uitdagend traject en dat is spannend.

 

Als het gaat om de inhoud van het hoofdlijnenakkoord dan moeten we constateren dat er een ambitieus programma ligt met voor de VVD veel herkenbare punten op het gebied van onder meer veiligheid, mobiliteit, economie, innovatie in het sociale domein, lokale lasten en wonen. Verder is duurzaamheid voor de VVD een thema waar wij tal van kansen zien en waar juist ook door de VVD is ingezet op een versnelling van de opgave die voor ons ligt.

 

In aanvulling daarop is participatie rond politieke keuzes voor ons van belang. Een Inwonersakkoord past daar naadloos bij maar participatie is voor de VVD een breder begrip. Het gaat nadrukkelijk ook om open, transparant en toegankelijk bestuur dat zoveel mogelijk verschillende inwoners op basis van gelijkwaardigheid betrekt bij politieke keuzes. En dat laatste niet alleen nu we richting een Inwonersakkoord willen gaan werken want deze wijze van denken en werken willen we ook zien bij keuzes op het vlak van ruimtelijke vraagstukken, verkeersmaatregelen of bijvoorbeeld betaald parkeren. Dit alles raakt nauw aan de wijkvisies die we deze periode samen met de inwoners willen gaan uitwerken. Ten slotte zien we graag dat inwoners zich aangemoedigd voelen om initiatieven te nemen en de gemeente daarbij als een behulpzame partner op hun weg vinden.


Samen met de inwoners gaan we zorgen dat Zeist in 2022 een nog mooier dorp is, want Zeist dat maken we Samen.