Bijdrage algemene beschouwingen Zeist 2018

Begroting

Dan naar de begroting – we kunnen vaststellen dat er veel van het coalitieakkoord is gerealiseerd. De VVD is er trots op daar een stevige lokale en liberale bijdrage aan geleverd te hebben en stemt graag in met deze begroting 2018 omdat:

 

Ook deze laatste begroting een langjarig positief saldo laat zien dat volgens de VVD niet eerder in Zeist is gepresenteerd. Met een verlaging van de OZB met 10% en met goede voorzieningen. En Vz de VVD is daar blij mee, overschotten hoeven niet telkens een nieuwe bestemming te vinden maar worden deels teruggegeven aan de mensen die daar ook het meest aan hebben bijgedragen.

Daardoor zijn de woonlasten (2017) van een gezin in Zeist b.v. € 635 en in die UH € 851,-(waarstaatje gem).

Het is mooi dat we op initiatief van de VVD bij deze begroting voor het eerst de” methode Duisenberg” hebben toegepast bij het programma Openbare orde en Veiligheid. Wat wilde we bereiken, wat hebben we gedaan, wat heeft het gekost en hebben we ons doel bereikt. De VVD is benieuwd naar de evaluatie.

 

 

Economie

Vz Een goede economie is de beste banenmotor en werk is de beste manier om mee te doen in onze samenleving. De VVD geeft graag ruimte aan ondernemers. Speerpunten daarbij zijn: Bereikbaarheid, samenwerken en minder bureaucratie. Maar Vz economie is ook voor een groot deel afhankelijk van de economie in de regio. De VVD is dan ook blij met de extra middelen die worden gereserveerd voor de organisatieontwikkeling. Vz Wordt hiermee, de al eerder door de VVD geuite wens, ook extra te investeren in de regionale samenwerking gerealiseerd?  Dat levert ook voor inwoners uit Zeist weer extra banen op!

Maar VZ  in Zeist is nog altijd een te hoge werkloosheid. Voor de VVD is dit onacceptabel. In deze begroting is onder het kopje “meer mensen aan een baan” extra geld (1.200k uit res. Soc. Domein) opgenomen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen met “Werk voor Zeist” Dit programma heeft zich in de afgelopen jaren al meer dan bewezen! Ambitie is om voor eind 2018 240 mensen extra aan een baan te helpen. Ook de gemeente Zeist neemt zijn eigen verantwoordelijkheid door zelf meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. (van2 > 23 garantiebanen in 2023)

Voor de VVD blijft gelden: als de gemeente zich extra inspant mogen we ook van de mensen zelf verwachten dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf actief aan de slag gaan!

 

Sociaal Domein

Vz de VVD is heel blij dat in deze begroting ruimte wordt gemaakt voor een pilot Doorbraakbudget (100k). Doorbraak gaat uit van: werk samen, zoek de beste oplossing, durf langs de regels te schuren. Dus VZ wat de VVD betreft durf te experimenteren als het beste resultaat maar wordt behaald! En dat mag gelden voor het gehele sociale domein; Weg met de muurtjes tussen WMO, Jeugdzorg en W&I zowel financieel als beleidsmatig. De VVD wil dat dit gepaard gaat met minder regels en meer sturen op output, dus meer geld voor de zorg zelf!

 

Centrumplan

Vz Er is veel geïnvesteerd in het centrum en de metamorfose die thans zichtbaar wordt beloofd dat er weer een dynamisch compact centrum komt. Er is hard gewerkt om draagvlak te vinden. De VVD is blij met het resultaat.

 

Fietspaden

Vz in de begroting wordt gesproken over het veiliger maken van een aantal fietsroutes. Vind het college dat hiermee de motie ”Fietspad Laan van Beek en Royen” om te inventariseren of er in Zeist meer gevaarlijke situaties voor fietsers zijn, is uitgevoerd?  En kan er haast gemaakt worden met het verbreden van het fietspad langs de Traay?

 

Sport

Vz al jaren zijn we bezig met de verbetering van de buitensport accommodaties. Eindelijk ligt er nu een Masterplan Buitensport accommodaties. Dit plan is opgesteld met alle stakeholders en verenigingen in de sport en kan rekenen op een groot draagvlak. Nu is de uitvoering aan de beurt om te beginnen in Blikkenburg, Den Dolder en Austerlitz. De VVD heeft er vertrouwen in dat dit proces goed zal aflopen en is blij dat in deze begroting de nodige middelen zijn opgenomen (406k/j + 1.955k uit RIOZ)).

 

Vz De lat ligt hoog, niet alleen voor de sport, maar we gaan ervoor!

 

Dank u wel

 

Jos van Loozenoord, Fractievoorzitter