Bijdrage debat kadernota 2018

Alweer de laatste kadernota in deze raadsperiode. De laatste keer dat we richting kunnen geven in deze periode. Maar ook het moment om te kijken hoe het coalitieakkoord is uitgevoerd, hebben we gedaan wat we beloofd hebben? Op het resultaat mag u als college en de VVD als coalitiepartij best wel trots zijn.

Zeist is opnieuw een gemeente met een stabiel bestuur, financieel gezond, terwijl het ook nog eens is gelukt om een lastenverlichting te realiseren (OZB is met 10% verlaagd) en we het sociale domein op orde hebben.

 

Een paar mooie voorbeelden van wat we hebben gerealiseerd:

-       Het Walkartpark is grondig gerenoveerd en ziet er nu weer prima uit en er is nu ook tijdelijke horeca. Een kans voor de ondernemers en het is er weer goed toeven voor onze inwoners.

-       Ook bij de sport gaan we een flinke investering doen door het clusteren van accommodaties. De sportverenigingen zijn blij dat dit college het lef heeft gehad een belangrijke stap te zetten in dit langlopend dossier.

-       Dubbelbesluit over opvang nieuwkomers:

a) Versnelling huisvestingsopgave, geen verdringing op de woningmarkt. Voor elke toewijzing van een woning aan een statushouder ook een toewijzing uit de reguliere wachtlijst.

b) Integratie: Alle nieuwkomers zo snel mogelijk laten mee doen en op taalles.

     -     Het  bestaanszekerheidsbeleid is ook flink gemoderniseerd. Naast de (verhoogde 130%) generieke inkomensondersteunende regelingen komt er nu ook maatwerk om

            mensen zo snel mogelijk weer mee te laten meedoen liefst naar werk. Wel de afspraak: de gemeente doet een extra stap en dat verwachten we ook van de mensen die we helpen.

Werk is de beste manier om de regie over je eigen leven te hebben. De economie trekt weer aan dus een goede kans om meer mensen weer aan het werk te krijgen.

-       Op het gebied van ruimte is er veel gedaan. Ik noem hier b.v. De Zeister Warande, Hart van Austerlitz en Willem Arnszthoeve in Den Dolder. Hier zijn de afgelopen periode echt meters gemaakt samen met omwonende en belanghebbende.

Kortom er is veel gebeurt om het leven in Zeist met goede lokaal liberale oplossingen voor iedereen weer een stukje beter te maken.

 

Op het gebied van mobiliteit gebeuren goede dingen, zoals het tunneltje in Den Dolder maar de VVD heeft op ander terreinen nog wel grote zorgen. Bij station Driebergen-Zeist zal het nog wel even stilstaan zijn maar daar staat het licht op groen en de bouw van het station en de tunnel liggen op schema.

 

Waar het nog steeds niet goed gaat is de Utrechtseweg richting de Bilt en Utrecht. De gemeente Utrecht doet heel erg zijn best om de stad zo onbereikbaar mogelijk te maken voor auto’s. Dat betekent vanuit Zeist vooral stilstaan op de Utrechtseweg. De VVD heeft recent tevergeefs een motie ingediend hier samen met De Bilt en Bunnik aan Utrecht uit te leggen dat dit autoluw maken van Utrecht de regio-gemeenten geld kost en Zeist minder aantrekkelijk maakt als vestigingsplaats en dat kost dus ook banen. Het raakt ook aan de toegevoegde waarde die door de VVD in U10 verband wordt gezocht. De VVD vraagt het college welke actie op korte termijn wordt ondernomen om de verkeersproblematiek op de Utrechtseweg aan te pakken.

 

Bij de centrumplannen wordt hard aan de weg getimmerd. De Slotlaan en het plein voor De Klinker ondergaan een metamorfose. Maar de VVD constateert ook dat dat De Klinker bepaald geen architectonisch hoogstandje is en weinig ruimte biedt om dit plein echt af te maken tot een plezierig leefgebied. Voor het V&D-pand is ook nog steeds geen goede invulling gevonden. In de beantwoording van vragen van het CDA geeft het college dat het college investeert in een onderzoek naar mogelijke alternatieve invulling van het V&D-pand.  Hoe ver zou het college willen, durven gaan bij dit onderzoek?

 

De kadernota vraagt ons vooral ook om naar voren te kijken. De samenleving is nooit af daar moeten we aan blijven werken. Hoe ga je met de samenleving om, nog meer samenwerken met betrokken burgers maar hoe? Het blijft een zoektocht, we moeten blijven inspelen op veranderingen. Dat vraagt veel van de raad, het college, de medewerkers van de gemeente maar ook van de samenleving. Zo zullen de ontwikkelingen in het sociaal domein en ook bij de Omgevingswet nog een flinke inspanning van alle partijen vragen. Toch is de VVD ervan overtuigd dat we ook we hier gezamenlijk de goede oplossingen gaan vinden, met respect voor ieders rol in de lokale democratie.

 

Wat de rol en de kwaliteit van de raad als bestuursorgaan betreft wil de VVD tenslotte in dit verband nog een ander punt aan de orde stellen. College en raad hebben ieder een eigen, al dan niet formele, verantwoordelijkheid. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt kaders en controleert. De fractie van de VVD ziet in de taakopvatting van de raad een invulling waarin de raad zich-veelal via schriftelijke vragen, amendementen en moties- in toenemende met de ‘hoe-vraag’ wenst bezig te houden. De raad gaat daarmee naar onze mening te veel op de stoel van het college zitten. Dat werkt niet echt lekker.  Waar de raad intensief wil samenwerken met belanghebbenden en vraagt om ruimte voor experimenten, wenst diezelfde raad aan allerlei ‘schroefjes te draaien’ om zijn rol als controleur te kunnen invullen. Vanuit de VVD voeren we liever de regie met zicht op het geheel dan dat we ons bezig houden met een detail van de uitvoering.

 

Wat ons betreft ontvangen we dus graag meer raadsvoorstellen die ruimte bieden om te experimenteren en wordt deze lijn als bestuursstijl ook voortgezet in de volgende raadsperiode. Vanaf maart 2018 kunt u ook wat dat betreft opnieuw op ons rekenen – maar dat wist u al.

 

 

De VVD stemt in met de kadernota 2018 en de Bestuursrapportage 2017 en heeft er vertrouwen in dat ook in het laatste half jaar van deze raadsperiode de goede dingen voor Zeist worden gedaan en de VVD levert daar weer graag een lokaal liberale bijdrage aan.

 

Jos van Loozenoord

Fractievoorzitter VVD Zeist