VVD Zeist wil inwoners nauw blijven betrekken bij realisatie centrumvisie

De visie op het nieuwe centrum van Zeist is in het voorjaar van 2015 door de gemeenteraad vastgesteld met volle steun van de VVD. De visie gaat uit van een compact kernwinkelgebied dat weer gaat bruisen met een gevarieerd winkel- en horeca aanbod. Daarbij horen een aantal verkeersmaatregelen die ervoor gaan zorgen dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk om het centrum heen wordt geleid terwijl het centrum zelf - ook met de auto - goed bereikbaar blijft. De hoofdlijnen van de visie inclusief de verkeersmaatregelen zijn te vinden op de site centrumzeistvernieuwt.nl

Het verkeer blijkt in de praktijk een puzzel die we vooral niet in een keer moeten proberen te leggen. De VVD-fractie vindt het van groot belang dat bij het identificeren van knelpunten en het bedenken van oplossingen hiervoor nauw wordt samengewerkt met de inwoners van de betreffende wijken.

In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 zijn over het verkeer gesprekken gevoerd met de bewoners van de betreffende wijken. Deze dialoog bleek zeer productief en heeft geleid tot een aantal aanvullende verkeersmaatregelen. De effecten van deze verkeersmaatregelen worden deze zomer doorgerekend waarna er opnieuw overleg zal plaatsvinden met de betrokkenen bewoners. Dit laatste gebeurt onder meer via de bewonersverenigingen die in de betreffende wijken actief zijn.

Lastig hierbij is dat het doorrekenen van verkeerseffecten gebeurt op basis van verkeersmodellen waarmee de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt nagebootst. Voor de VVD-fractie is dit reden om niet alleen in de huidige fase in gesprek te zijn met de bewoners die hinder kunnen gaan ondervinden en deze dialoog voort te zetten tot alle verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd en de werkelijke verkeerseffecten zichtbaar zijn.

Daarbij doet zich dit najaar een mooie kans voor om de effecten van een belangrijke verkeersmaatregel - de afsluiting van het tunneltje - alvast in kaart te brengen.

De centrumvisie bevat een verkeersbesluit dat voorziet in de afsluiting van de verbinding over de Markt voor autoverkeer (en openstelling voor lijnbussen). Het is vooral deze verkeersmaatregel die tot onbedoelde neveneffecten kan leiden in omliggende wijken.

De tijdelijke sluiting van het tunneltje biedt de kans om de effecten die zijn berekend met verkeersmodellen te vergelijken met de praktijk. Door tijdens de tijdelijke afsluiting te volgen welke effecten optreden ontstaat een goed beeld van de werkelijke impact op het verkeer in de omliggende wijken. Deze informatie kan via genoemde dialoog met de bewoners een goede basis vormen voor eventueel aanvullend vereiste maatregelen.

De VVD is hierover in contact met de betrokken bewonersorganisaties maar hoort los daarvan graag van u als u het idee heeft dat er naar uw mening onvoldoende aandacht is voor bepaalde aspecten. U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende.


Walter van Dijk

walter.vandijk@gemeenteraadzeist.nl